Psykolog Beth Rytter Etik - Psykolog Beth Rytter

Etik

Psykologloven
Autoriserede psykologer er underlagt psykologloven. Denne lov beskytter psykologernes arbejde og varetager klienternes interesser.

Psykologloven indebærer bl.a. titelbeskyttelse til psykologer samt offentlig autorisation. Den betyder også, at psykologerne kan drages til ansvar for deres arbejde, hvis de ikke overholder de faglige og etiske regler og principper, som loven omfatter. Det overordnede krav i Psykologloven er, at psykologerne skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i alle dele af deres arbejde.

Det er Psykolognævnet, der administrerer psykologloven. Psykolognævnet arbejder under Socialministeriet. I nævnet bliver de regler lavet, man som psykolog skal følge for at få sin autorisation. Det er også nævnet, der behandler eventuelle klager over autoriserede psykologer, og som i givet fald kan fratage dem deres autorisation.
Psykolognævnets hjemmeside, med fortegnelse over alle autoriserede psykologer, finder du mig under navnet Elisabeth Rytter.

Etiske principper for nordiske psykologer
Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, og følger derfor de etiske principper for nordiske psykologer. De fælles nordiske etikregler er udformet på en måde så de snarere fremmer refleksion over etiske dilemmaer, end de udgør et sæt adfærdsregler.
Psykologer skal ligesom alle andre mennesker bestræbe sig på at handle etisk korrekt. I mange situationer kan det imidlertid være en personlig vurdering, hvad den etisk rigtige handling er. De Etiske Principper for Nordiske Psykologer kan betragtes som en fælles beslutning blandt psykologer om, hvilke hensyn der har størst betydning i forhold til netop deres arbejde. Grundprincipperne i de etiske principper er:

  • Respekt for klientens rettigheder og værdighed
  • Kompetence
  • Ansvar
  • Integritet

Disse principper skal:

  • støtte psykologerne, når de kommer ud for situationer, hvor det kan være vanskeligt at finde ud af, hvad den etisk rigtige handling er.
  • beskytte klienter mod dårlig behandling
  • være modeller for, hvordan psykologer samarbejder, både indbyrdes og med andre faggrupper, fx læger, sygeplejersker, lærere eller pædagoger
  • sikre, at psykologerne er en professionsgruppe, man generelt har tillid til
  • være udgangspunkt for, at der kan vejledes og rådgives om etiske retningslinjer inden for specielle områder

Download de etiske principper som pdf fil her.